Föreningens syfte

Förutsättningar:

I föreningens stadgar finns följande formulering inskrivet: ”AZSG har till ändamål att för medlemmarna skapa sammanhållning och trevlig sysselsättning under organiserade och trivsamma former samt att bibehålla kontakten med AstraZeneca” .

Samtidigt står att läsa i samarbetsavtalet med AstraZeneca: ”AstraZeneca har intresse av att stödja och samarbeta med AZSG bl.a. för att skapa förutsättningar för ett värdefullt erfarenhetsutbyte och en bibehållen kontakt med bolagets tidigare medarbetare. AZSG åtar sig att verka enligt AstraZenecas grundvärderingar och sprida information om bolaget och dess verksamhet för att därigenom bidra till att höja och bibehålla bolagets goda anseende, allt i den omfattning och under de former som parterna närmare enas om.”

AZSM bildades 2007 och har sedan dess, bland annat på grund av i företaget vidtagna åtgärder, i snabb takt fått ett stort antal nya medlemmar. Dessa möts alla i en enda gemensam punkt nämligen pensionering efter anställning vid AstraZeneca Mölndal. År 2016 bytte föreningen namn till AZSG i samband med företagets namnbyte från AstraZeneca, Mölndal till AstraZeneca, Gothenburg.

Syfte:

”AZSM skall bidra till att tidigare AZ medarbetare får en bra övergång till pensionärslivet. Dels genom att ordna aktiviteter, dels genom att göra det möjligt för var och en att knyta kontakter med före detta arbetskamrater (till exempel med hjälp av vårt medlemsregister), och dels genom att banden mellan AZ seniorerna och företaget bibehålls (t.ex. får AZSM medlemmarna tillgång till Oazen)”.

Arbetsformer:

Styrelsen och programkommittén avser att med stöd från AZ anordna en utflykt och en julsamling. Dessutom kan någon extra programpunkt komplettera årsmötet. Däremellan anordnas aktiviteter vilka finansieras med deltagaravgifter.

Utöver de av styrelsen och programkommittén initierade aktiviteterna står det medlemmar fritt att ordna egna aktiviteter baserade på specifika intressen. I dessa sammanhang behöver styrelse och/eller aktivitetsgrupp endast involveras om kallelse till aktiviteten skall annonseras på hemsidan. (Om aktiviteten kräver lokal som t.ex. ”Mannerhuset”, e dyl måste styrelsen/ programkommittén stå som ansvarig.)

Eftersom medlemmarnas bakgrund och intressen spänner över alla områden är det vår ambition att föreningens aktiviteter skall vara av varierande art så att alla, över tid, någon gång kan ha möjlighet och intresse av att delta.

Mölndal den 11 september 2008

Organisationsnummer:
802435-7587
Plusgironummer:
30 46 77-8

Styrelse & Revisorer

Ordförande Peter Nyström
Kassör Elisabeth Ramsberg
Sekreterare Kurt Lövgren
IT Ansvarig och ansvarig för medlemsregistret Stina Rejvik
Programansvarig Ann-Marie Bergholm
Logistik Pia Lundholm-Unger
Logistik Anita Lundblad
IT Adjungerad Janne Sundell (ej rösträtt)
Revisor Barbro Boberg
Revisor Gunilla Olsson

Vill du kontakta styrelsen? Använd då vårt kontaktformulär >>>