Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter

Den ideella föreningen AstraZeneca Seniorerna Göteborg (AZSG) samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Hanteringen av dessa uppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter. Informationen nedan anger vilka uppgifter vi kan komma att behandla om dig. Denna policy avser att beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information.

Personuppgiftsansvarig

AZSG är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig som är medlem i föreningen.

Vilka personuppgifter behandlas

Via utsedd webbadministratör samlar föreningens styrelse in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Uppgifterna begränsar sig till namn, kontaktuppgifter och anmälningar till föreningsaktiviteter. Dessa uppgifter matas in via föreningens webbplats www.azsg.se av medlemmen själv.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

De huvudsakliga ändamålen med föreningens behandling av personuppgifter är att underlätta för föreningen att uppfylla sitt syfte, bland annat:

  • ”… för medlemmarna skapa sammanhållning och trevlig sysselsättning under organiserade och trivsamma former samt att bibehålla kontakten med AstraZeneca.”
  • ”… genom att göra det möjligt för var och en att knyta kontakter med före detta arbetskamrater (till exempel med hjälp av vårt medlemsregister)…”

För dig som är medlem innebär det att styrelsen hanterar dina personuppgifter för att sköta föreningens medlemsregister vars inmatade uppgifter endast är tillgängliga för medlemmarna via ett medlemsspecifikt lösenord. Inga utomstående vinner tillträde till registret.
Dina personuppgifter används endast för de ändamål för vilka styrelsen har samlat in dem för.

Hur länge sparas personuppgifterna

Föreningen sparar personuppgifterna så länge du är medlem, och så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål samt gällande lagstiftning.
Därefter kommer personuppgifterna raderas.

Vilka uppgifter vi lämnar ut

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part bara då det finns krav på detta enligt svensk lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part.

Styrelsen i AstraZeneca Seniorerna Göteborg
September 2019