Vitsippsdalen i Botaniska trädgården

I Kunskap, Promenad by Janne Sundell

AZSGs vårpromenad i Vitsippsdalen

Totalt 25 glada AZSG pensionärer samlades för en härlig, kall men solig vårpromenad i Vitsippsdalen (strax utanför Botaniska trädgården (100 år i år!) i Göteborg) under ledning av Börje Wernersson. Efter en inledande genomgång av Vitsippsdalens och Botaniska trädgårdens historik, förvisades ett antal växter med kommentarer och Börje visade på arttypiska karaktärer hos dessa. Problemet med svamputlöst alm- resp. askskottssjuka (olika svamparter) diskuterades men fokus låg på den härliga vårfloran, träd och buskar. Bland annat följande 41 arter förevisades:

Örter: Björnbär sp, dårört, ekorrbär, gulsippa, gul skunkkalla, harsyra, humleblomster, hålnunneört, kirskål, lundvårlök, löktrav, majsmörblommor, ramslök, skogsbingel, skogsbräsma, skogsskräppa, stor nunneört, svalört, tandrot, vitsippa, vårlök, vårsköna, vätteros.

Träd och buskar: alm, ask, benved, bok, ek, hassel, hybrididegran, hägg, japanskt prydnadskörsbär (vildformen), krusbär, lönn, måbär, rundhagtorn, skogsvinbär, sötkörsbär, tysklönn.

Fräkenväxter: ängsfräken.

 

Rapportör: Börje Wernersson